Giorgio Carelli皮革钱包女士钱包 Giorgio Carelli pígé qiánbāo nǚshì qiánbāo

Giorgio Carelli
GC046423 001
9004344037945
不 包 括  交货 kg
    交貨時間: 大约8-12个工作日
加 入 购 物 篮
  • 描述
  • 更多的
2个钞票隔层,1个带隔板的硬币袋,1个钥匙袋,11个信用卡袋,1个网状隔层,
2 Gè chāopiào gé céng,1 gè dài gé bǎn de yìngbì dài,1 gè yàoshi dài,11 gè xìnyòngkǎ dài,1 gè wǎng zhuàng gé céng,
女士钱包2个钞票隔层,1个带隔板的硬币袋,1个钥匙袋,11个信用卡袋,1个网眼隔层,
Nǚshì qiánbāo 2 gè chāopiào gé céng,1 gè dài gé bǎn de yìngbì dài,1 gè yàoshi dài,11 gè xìnyòngkǎ dài,1 gè wǎngyǎn gé céng,